Medezeggenschapsraad

In de MR zitten gekozen vertegenwoordigers van de ouders en het personeel. De leden van de MR worden voor een periode van drie jaar gekozen. Aftreden geschiedt volgens een rooster van aftreden. De MR is bevoegd tot bespreking van alle aangelegenheden die de school betreffen en wordt minstens twee maal per jaar in de gelegenheid gesteld de algemene gang van zaken in de school met het bevoegd gezag te bespreken.
De taken, bevoegdheden, inrichting en werkwijze van de MR zijn vastgesteld in een reglement. 
Namens de ouders hebben dhr. Stefan Steenstra en dhr. Ron Westerhout  zitting in onze MR.